Tiệc tất niên phối tiêu cảnh, âm thanh và anh sáng.